Ansprechpartner für die Forschungsallianz-Kulturerbe:

Dr. Johanna Leissner

Scientific Representative for Fraunhofer
IBP, IAP, ICT, IGB, IST, ISC & MOEZ
Rue du Commerce 31
B-1000 Bruxelles
Telefon 0032 2 506 42 43
Fax. + 32 2 506 42 49
johanna.leissner(at)zv.fraunhofer.de

http://www.fraunhofer.de (www.fraunhofer.de)

Dr. Stefan Brüggerhoff

Stellv. Direktor Forschung Forschungsleiter Denkmalschutz / Materialkunde
Telefon: +49 234 968-4032
Fax: +49 234 968-4040
Stefan.Brueggerhoff(at)bergbaumuseum.de
Deutsches Bergbau-Museum
Herner Straße 45 44787 Bochum

http://www.bergbaumuseum.de

Prof. Dr. Stefan Simon, Direktor

Rathgen-Forschungslabor, Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer, Kulturbesitz
Telefon +49 (30) 3267490
Fax: +49 (30) 3267412
s.simon(at)smb.spk-berlin.de

http://www.smb.museum/rf